TATA STUDIO
films
press
partners

PICTURES

Margo . . . . . . . . . . . Natalya Tkacheva

Agent . . . . . . . . . . .  Vladislav Sych

Curator . . . . . . . . . . Gennady Karpenko

Psychiater . . . . . . .  Anatoly Goryachev

Max . . . . . . . . . . . .  Sergey Tkachev
«Dream ¹ 5» - Natalya Tkacheva
«Dream ¹ 5» - Natalya Tkacheva
«Dream ¹ 5» - Natalya Tkacheva
«Dream ¹ 5» - Natalya Tkacheva
«Dream ¹ 5»
«Dream ¹ 5»
«Dream ¹ 5» - Natalya Tkacheva
«Dream ¹ 5»
«Dream ¹ 5» - Natalya Tkacheva
«Dream ¹ 5» - Natalya Tkacheva
«Dream ¹ 5» - Vladislav Sych
«Dream ¹ 5» - Anatoly Goryachev
«Dream ¹ 5» - Vladislav Sych
«Dream ¹ 5» - Vladislav Sych
«Dream ¹ 5»
«Dream ¹ 5» - Anatoly Goryachev
«Dream ¹ 5» - Vladislav Sych
«Dream ¹ 5»
«Dream ¹ 5»
«Dream ¹ 5»
«Dream ¹ 5»
«Dream ¹ 5»
«Dream ¹ 5»
«Dream ¹ 5»
«Dream ¹ 5» - Gennady Karpenko
«Dream ¹ 5» - Gennady Karpenko
«Ñîí ¹ 5» - Natalya Tkacheva
«Dream ¹ 5» - Sergey Tkachev


  TATA STUDIO
  (c) Aldeon, 2003