THE SHIELD OF MINERVA

 

TATA STUDIO
films
press
partners
/ THE SHIELD OF MINERVA / cue

Cue

Written and Directed by SERGEY TKACHEV

Camera — ILYA DYOMIN, SERGEY POLITIK, SERGEY TKACHEV

Sound — YEVGHENY TEREKHOVSKY

Editors — SERGEY TKACHEV, YEVGHENY CHAIKO

Music — SERGEY TKACHEV

Producers — SERGEY TKACHEV, NATALYA TKACHEVA

Starring

DMITRYI SHEVCHENKO
YEKATERINA GUSEVA
YURI STEPANOV
GALINA TYNINA
ZHANNA EPPLE
VYACHESLAV GRISHECHKIN
VALERIA GANKINA
IRINA GRINYOVA
NATALYA TKACHEVA


  TATA STUDIO
  (c) Aldeon, 2003